Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zastępca Wójta GminyBogusław Wawak
fot. Bogusław Wawak


Bogusław Wawak

Zastępca Wójta Gminy Porąbka

Od dnia 1 marca 2019 roku funkcję Zastępcy Wójta Gminy Porąbka pełni Bogusław Wawak, doświad­czony pracownik admini­stracji samorzą­dowej.

Urodzony 29.04.1977 w Żywcu. Żonaty, dwójka dzieci: Ania, Aleksandra. Miesz­kaniec Kobiernic. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Budow­nictwa, Inżynier Budow­nictwa o specjal­ności budowlano – archi­tek­to­nicznej.DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2001 — monter konstrukcji stalowych,

2003 — staż w Urzędzie Gminy Czernichów,

2004 — 2006 praca w prywatnym biurze projektów w branży ochrony środo­wiska na stano­wisku asystenta projek­tanta (projek­to­wanie sieci wodocią­gowych i kanali­za­cyjnych),

2006 — 2017 praca w Urzędzie Gminy Czernichów, najpierw na stano­wisku referenta ds gospo­darki wodno – kanali­za­cyjnej, na zakoń­czenie inspektor ds inwestycji i gospo­darki wodno – kanali­za­cyjnej (prowa­dzenie spraw związanych z drogami gminnymi, inwesty­cjami i remontami obiektów kubatu­rowych, rozbudowa infra­struktury wodno – kanali­za­cyjnej, usuwanie skutków klęsk żywio­łowych itp),

2018 —2019 Kierownik Zakładu Usługowo – Produk­cyjnego Gospo­darki Wodno – Ściekowej „Isepnica” w Między­brodziu Bialskim. Zarzą­dzanie komunalną infra­strukturą wodno – kanali­za­cyjną na terenie Gminy Czernichów w skład której wchodziły cztery oczysz­czalnie ścieków wraz z siecią kanali­zacji sanitarnej i pompow­niami ścieków oraz dwoma ujęciami wody wraz ze stacjami uzdat­niania wody, siecią wodociągową oraz pompow­niami.

 

PRACA SPOŁECZNA:

czynny strażak ochotnik od ponad 25 lat,

były Zastępca Naczelnika OSP,

były Prezes OSP,

były członek Rady Sołeckiej,

 

PROWADZONE W IMIENIU WÓJTA GMINY PORĄBKA ZAGADNIENIA:

-Nadzo­ro­wanie i koordy­nacja reali­zacji zadań w zakresie inwestycji i dróg, budow­nictwa i plano­wania przestrzennego.

- Nadzo­ro­wanie zadań z zakresu ochrony środo­wiska w tym gospo­darki wodnej i gospo­darki odpadami.

- Nadzo­ro­wanie i koordy­no­wanie spraw związanych z reali­zacją zamówień publicznych w tym: uczest­ni­czenie w pracach komisji przetar­gowej, udzie­lanie pomocy kierow­nikom jednostek organi­za­cyjnych w zakresie reali­zacji zamówień publicznych, współ­praca z kierow­nikami referatów Urzędu Gminy Porąbka w zakresie udzie­lania zamówień publicznych.

- Nadzo­ro­wanie i koordy­nacja reali­zacji zadań z zakresu mienia komunalnego i gospo­darki gruntami, gospo­darki komunalnej i zasobami miesz­ka­niowymi gminy.

- Nadzo­ro­wanie i koordy­nacja zadań w zakresie pozyski­wania i wykorzy­stania środków zewnętrznych, współ­praca w tym zakresie z jednostkami organi­za­cyjnymi gminy

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska