Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Porąbka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.porabka.pl

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka tel. +48 (33) 827 28 10, e-mail: ors@porabka.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12 sierpnia 2020 r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12 sierpnia 2020 roku.
Istotna aktualizacja została dokonana 24 marca 2024 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriela Grabka – Grzechynia adres poczty elektronicznej: gabriela.grabka_g@ug.porabka.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 (33) 827 28 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

 2. wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona za zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do sprawdzenia użyto programu http://checkers.eiii.eu

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • menu głównego,

 • menu ułatwień dostępu,

 • treści,

 • mapy strony.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Designe w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

Tłumacz języka migowego

W Urzędzie Gminy Porąbka nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

  1) wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, dostępny:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka

 • na stronie internetowej www.porabka.pl zakładka – wniosek o udostępnienie usługi

  2) przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);

 • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;

 • przewidywany termin wizyty w Urzędzie;

 • preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;

 • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: ors@porabka.pl

 • faksem na numer 33/827 28 00

 • listownie na adres Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka

 • złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu na Dzienniku Podawczym.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Urzędu Gminy i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Siedziba Urzędu Gminy Porąbka mieszcząca się przy ul. Krakowskiej 3 w Porąbce spełnia podstwowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Krakowskiej, drugie przeznaczone dla pracowników Urzędu Gminy Porąbka – od strony tylnego parkingu dla pracowników.

 2. Wejście główne jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych (nie ma żadnych stopni).

 3. Pomieszczenia Biura Obsługi Klienta znajdują się na parterze, gdzie zachowano jeden poziom ciągu komunikacyjnego. Biuro Obsługi Interesanta usytuowane jest w przestrzennej i łatwo dostępnej sali. W Biurze Obsługi Klienta miejscem pierwszego kontaktu jest dziennik podawczy, kasa (z możliwością płacenia kartą) oraz 2 stanowiska obsługowe. Każde stanowisko zostało opatrzone odpowiednim opisem.

 4. Budynek Urzędu jest dwupiętrowy. Wyposażony jest w windę obsługującą każdą kondygnację budynku.

 5. Aktualnie w budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Po zakończeniu trwającyh prac remontowo – adaptacyjnych na każdej kondygnacji znajdzie się taka toaleta.

 6. Do budynku Urzędu Gminy Porąbka i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 7. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (numeracja biur i pięter, tablice informacyjne).

 8. Na parkingu Urzędu Gminy Porąbka zostało wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowychlub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Urzędu Gminy Porąbka przynależy Urząd Stanu Cywilnego USC zlokalizowany w budynku obok, ul. Rynek 22, Porąbka 43-353. Do budynku prowadzi wejście główne, poprzedzone z lewej strony podjazdem. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na 1 piętrze. Budynek nie posiada windy. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. +48 (33) 827 28 55. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem USC będzie siedziba główna Urzędu. Przed budynkiem w którym zlokalizowany jest USC znajduje się parking ogólniedostępny z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie trwają prace związane z przeniesieniem Urzędu Stanu Cywilnego do budynku głównego Urzędu Gminy Porąbka.

 

 

 

 

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska