Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

Beneficjent:     Gmina Porąbka

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie:          5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie:  5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb  pozakonkursowy

Dofinansowanie UE:    2 610 984,98zł

Wartość ogółem:           3 251 004,19 zł

Projekt dotyczy kompleksowej ochrony bioróżnorodności w Gminie Porąbka. W ramach projektu zagospodarowane zostały tereny wzdłuż cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy – powstały trasy dydaktyczno-przyrodnicze piesze wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (tablice informacyjne, oznakowanie szlaku). Ponadto powstały cztery sezonowe Centra Edukacji Ekologicznej oraz place do edukacji ekologicznej przez zabawę (w każdym sołectwie Gminy). Została również przeprowadzona kampania edukacyjna i informacyjno - promocyjna. Projekt wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.

Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2019 roku.

Celem projektu jest przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie gminy Porąbka poprzez stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych i zapobieganie antropopresji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Cele szczegółowe projektu realizowane są poprzez:

zapobieganie utraty bioróżnorodności na terenie gminy,
zabezpieczanie gatunków rodzimych,
upowszechnienie edukacji ekologicznej, która będzie prowadzona blisko miejsc zamieszkania, aby mogli z niej skorzystać wszyscy zainteresowani bez względu na status majątkowy, czy niepełnosprawność.
Końcowe efekty projektu to:

wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej,
możliwość rozwoju podobnych inwestycji w okolicy,
zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska