Dzisiaj : 02 Paź 2023

Imieniny : Teofila, Dionizego, Slawomira

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Plakat
fot. Plakat

Projekt pn.: „Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Gmina Porąbka jest malowniczo położona nad rzeką Sołą, wśród stoków Beskidu Małego. Zbiorniki wody w Porąbce, Międzybrodziu, Czańcu i na górze Żar stanowią otoczenie wsi tworzących gminę, co sprawia, że jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Wzrost turystyki i zainteresowania przyrodą przekłada się na zwiększenie antropopresji na obszary cenne przyrodniczo.

Dla projektu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację przyrodniczą. Można na jej podstawie zdiagnozować następujące potrzeby:

Rośliny inwazyjne – na terenie projektowym stwierdzono liczne występowanie nawłoci późnej Solidago serotina. Zaobserwowano miejscami liczny rdestowiec ostrokończysty Reonurtia japonica oraz niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifolia. Wszystkie wymienione gatunki posiadają wysoki potencjał inwazyjności, jednak stadium inwazji w tym terenie, to wstępna kolonizacja.
Ochrona starodrzewiu – należy chronić i pielęgnować istniejący drzewostan. Stanowi on dominantę krajobrazową oraz lokalny korytarz ekologiczny.
Planowe wzbogacanie flory o gatunki niegdyś powszechnie występujące – obecnie w zieleni przydomowej obserwuje się coraz większe ubożenie gatunkowe. Moda na trawniki i iglaki powoduje, że zanikają np. rośliny kwietne łąk, a trawnik staje się zbiorem 3-4 gatunków roślin. Należy dosadzać, dosiewać w miejscach publicznych rośliny kwiatowe, czy gatunki i odmiany drzew zanikające w krajobrazie.

 

Ścieżki obecnie służą jako trasy piesze, są jedynie wydeptanymi szlakami, nie posiadają żadnej nawierzchni. Nie są oznakowane i nie ma na nich tablic informacyjnych. Inny problem jaki został zdefiniowany w ramach projektu jest również brak dostatecznej ochrony bioróżnorodności na terenie Gminy i niski stopień edukacji ekologicznej, co wynika z braku odpowiedniej infrastruktury.

 


Celem projektu jest przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Porąbka poprzez stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym, zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych i zapobieganie antropopresji poprzez kanalizację ruchu turystycznego.

Cele szczegółowe projektu zrealizowane zostaną poprzez:

- Zapobieganie utraty bioróżnorodności na terenie Gminy,

- Zabezpieczanie gatunków rodzimych,

- Upowszechnienie edukacji ekologicznej, która będzie prowadzona blisko miejsc zamieszkania (tak aby mogli korzystać wszyscy zainteresowani bez względu na status majątkowy, czy niepełnosprawność).

Planowane efekty projektu:

- wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej,

- możliwość rozwoju podobnych inwestycji w okolicy,

- zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.


W ramach realizacji niniejszego projektu zagospodarowane zostaną tereny wzdłuż cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy – powstaną trasy dydaktyczno-przyrodnicze piesze wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (ławki, tablice informacyjne, oznakowanie szlaku). Ponadto powstaną cztery sezonowe Centra Edukacji Ekologicznej oraz place do edukacji ekologicznej przez zabawę (w każdym sołectwie Gminy). Zostanie również przeprowadzona kampania edukacyjna i informacyjno - promocyjna.


Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08E3/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 r.


Wartość ogólna projektu wynosi: 3 499.992,76 zł.


Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 974.993,85 zł.

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska