Dzisiaj : 24 Kwi 2024

Imieniny : Horacego, Feliksa, Grzegorza

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

O projekcie

Charakterystyka Projektu

Projekt zlokalizowany jest na terenie Województwa Śląskiego, Powiatu Bielskiego, Gminy Porąbka.

W ramach inwestycji, która składa się z dwóch zadań powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej o łącznej długości ok. 12,08 km z 6 pompowniami sieciowymi, z czego dofinansowane będą wszystkie pompownie i około 9,14 km kanalizacji.

Wartość projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 7 525 010,63 PLN , natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 4 903 614,76 PLN.

I zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej wraz z ulicami bocznymi oraz pompowniami P3, P4, Pp1 i Pp2

II zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Królewskiej, Koralowej, Kryształowej oraz pompownią P1 i P2

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane zostaną z rur kamionkowych. Rurociągi tłoczne wykonane zostaną z rur PE. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjne betonowe. Przyłącza kanalizacyjne wykonane zostaną z rur PVC. Przepompownie ścieków w ramach Projektu zostaną wyposażone w niewymagające stałej obsługi sterowania automatycznie oraz wyposażone zostaną w system ochronny.

Pompownie zostały zaprojektowane i dobrane w sposób zapewniający niezawodność całego systemu kanalizacyjnego oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych, w tym minimalizację zużycia energii.

Ukształtowanie terenu Gminy Porąbka uniemożliwia w całości grawitacyjne odprowadzenie ścieków z obszaru objętego projektem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym obszar realizacji Projektu objęty zostanie systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.

Trasy kanałów poprowadzone zostały w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. Kanalizacja sanitarna usytuowana została w większości w pasie dróg publicznych. Prace prowadzone na terenach prywatnych działek będą typowe dla wykonania elementów infrastruktury podziemnej i obejmować będą wykonanie wykopu, ułożenie przewodu, zasypanie wykopu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.

W ramach robót budowlano-montażowych przewiduje się budowę przyłączy kanalizacyjnych (od budynku do granicy nieruchomości). Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy Gminą Porąbka a Mieszkańcami. Realizacja projektu umożliwi odbiór ścieków z budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników: Wskaźniki produktu: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 9,1 km. Wskaźniki rezultatu: Liczba RLM korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 887

(Równoważna Liczba Mieszkańców to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych,odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby)

Aglomeracja Kęty (w skład której wchodzi Gmina Porąbka) a w której granicach znajduje się obszar Projektu wyposażona jest zarówno systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i systemy zbiorowego odbioru i oczyszczania ścieków. Aktualnie do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kęty w skład której wchodzi Gmina Porąbka podłączonych jest ok. 21,6 % mieszkańców gminy Porąbka. Korzystają oni z istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 47,9 km, do której podłączonych jest 3240 mieszkańców

Ścieki z obszaru gminy Porąbka przesyłane są kolektorami do oczyszczalni ścieków w Kętach 
. Oczyszczalnia ścieków w Kętach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. Osad unieszkodliwiony na terenie oczyszczalni, umieszczany będzie na składowisku odpadów komunalnych bądź wykorzystywany do przyrodniczego zagospodarowania na terenie gminy. Do kontroli i sterowania procesami oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów oczyszczalnie wyposażono w nowoczesną aparaturę kontrolno - pomiarową wraz z systemem sygnalizacji i wizualizacji.

Mieszkańcy podpisują umowy na odbiór ścieków z Gminą Porąbka i z gminą się rozliczają, natomiast gmina rozlicza się z kolei z Miastem Kęty.

Gmina Porąbka planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w formie dotacji budowy podłączeń kanalizacyjnych do budynków w ramach programu Budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów odprowadzania ścieków wraz z podłączeniami budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego prowadzonego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który to program stanowi wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji.

Gmina Porąbka podejmie działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej poprzez przeprowadzanie akcji promocyjnej przypominającej o obowiązku i potrzebie przyłączania się do sieci. Wśród działań mających na celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie wyklucza się przeprowadzenia kontroli prawidłowości eksploatacji przydomowych zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości ich opróżniania. Akcja promocyjna będzie miała na celu przekonanie mieszkańców, że odprowadzanie ścieków do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest znacznie tańsze niż regularne opróżnianie szamba. Konieczność jego częstego opróżniania jest nie tylko bardziej uciążliwa finansowo, ale także logistycznie.

Stworzenie efektywnego i skutecznego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej całej Aglomeracji Kęty (w skład której wchodzi Gmina Porąbka) oraz Województwa Śląskiego.

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Porąbka co bezpośrednio przyczyni się do poprawy warunków życia Mieszkańców Gminy oraz poprawy stanu środowiska naturalnego - przede wszystkim w zakresie zabezpieczania przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedsięwzięcie dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych. Do osiągnięcia celu bezpośrednio przyczyni się zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka pozwoli na zwiększenie ilości osób z niej korzystających, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia Mieszkańców regionu.

Projekt przyczyni się również do realizacji celów pośrednich, takich jak:
1. Ekologiczny - realizacja przedsięwzięcia z zasadami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, w tym: przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń u źródła, zanieczyszczający płaci.

2. Środowiskowy - poprawa stanu środowiska poprzez: bezpośrednią ochronę i poprawę stanu czystości wód zlewni rzeki Soły, pośrednią ochronę wód podziemnych, zachowanie istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych Gminy Porąbka i gmin sąsiednich.

3. Zdrowotny - poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań Mieszkańców Gminy Porąbka.

4. Społeczny - podniesienie poziomu życia Mieszkańców poprzez: zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej, podniesienie komfortu życia Mieszkańców, wzrost atrakcyjności mieszkaniowej Gminy.

5. Gospodarczy - podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów poprzez: zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, poprawa konkurencyjności gospodarczej Gminy Porąbka poprzez wyeliminowanie bariery infrastrukturalnej, wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego ze względu na kompletne uzbrojenie działek.

6. Prawny - realizacja projektu przyczyni się do wdrażania w życie m.in. następujących dyrektyw: 2000/60/WE - ramowa dyrektywa wodna, 98/83/EWG - (dot. jakości wody pitnej) - zapewnienie dostaw wody pitnej o parametrach jakościowych określonych przepisami, 9l/27l/EWG - (dot. oczyszczania ścieków komunalnych) - zapewnienie dostępu do systemu oczyszczania ścieków wszystkim Mieszkańcom aglomeracji oraz ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód powierzchniowych, 76/464/EWG - (dot. oczyszczania ścieków zawierających substancje niebezpieczne) ograniczenie zrzutu substancji niebezpiecznych wprowadzanych do środowiska wodnego w nieczyszczonych ściekach, 75/440/EWG - (dot. jakości wód powierzchniowych) - ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych i minimalizacja ich niekorzystnego wpływu na jakość wód powierzchniowych i gleby oraz na warunki wegetacji roślin oraz bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód wskutek wytworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz poprawa jakości wody, pozwoli na konsekwentne wdrażanie zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategii Gospodarki Wodnej.

W terenach podgórskich gdzie intensywne opady atmosferyczne czy gwałtowne topnienie śniegu powodują, że poprzez studnie do kanalizacji mogą trafiać duże ilości piasku mającego wpływ na ścieralność użytego materiału, materiał, który będzie stosowany do budowy kanalizacji, powinien charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie oraz podwyższoną szczelnością na złączach. Przeprowadzona analiza potwierdza, iż wykonanie kanałów głównych z rur kamionkowych na terenie Gminy Porąbka jest najefektywniejszym pod względem technologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem.


Omawiany projekt jest zgodny z założeniami przyjętych przez Polskę ww. praw UE i przyczynia się do ich wdrożenia. Szczególne znaczenie w tym zakresie będzie miała realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka, która zagwarantuje możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru gminy, a poprzez eliminację bezpośredniego zrzutu ścieków surowych do wód i gruntu spełniona będzie polityka w zakresie dolin rzecznych (poprawa ich jakości, zmniejszenie związków biogennych, zwiększenie aktywności flory i fauny związanej z funkcjonowaniem cieków). Zasadą pomocniczą we wdrożeniu Polityki Ekologicznej Państwa (implementującej politykę horyzontalną Unii Europejskiej) stanowi prewencja, która polega przede wszystkim na zapobieganiu szkodom w środowisku, zatem pierwszeństwo w realizacji mają przedsięwzięcia, które do nich nie dopuszczają. Ograniczanie powstawania zanieczyszczeń (lotnych, płynnych i stałych) wiąże się ze stosowaniem minimalizacji oddziaływań na środowisko nimi spowodowanych. Zasada prewencji zakłada również poprawę w zakresie zarządzania środowiskiem i promowania zrównoważonego ekorozwoju. Analizując przedsięwzięcie już na etapie opracowywania kierowano się w/w zasadą tj. wprowadzając rozwiązania techniczno-technologiczne służące ochronie środowiska. Stąd również jego realizacja zapewnieni spełnienie zasady prewencji o zapobieganiu powstaniu szkody w środowisku (wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i do ziemi) poprzez odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej i oczyszczenie ich do wymaganego przepisami prawnymi stopnia.

Gmina Porąbka „Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska”

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska