Dzisiaj : 21 Sty 2021

Imieniny : Agnieszki, Jaros?awa

Unia Europejska

Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zmiany przepisów ogólnokrajowych, jak i warunki rynkowe wpływają niestety na podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca, o czym zresztą słyszymy w mediach. W sąsiedztwie naszej gminy w zdecydowanej większości stawki od mieszkańca już w 2020 roku przekroczyły 20 zł i wynoszą od 21 do nawet 26,50 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie powinien się w pełni bilansować, co oznacza, że wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać wydatki roczne na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po przeliczeniu kosztów do poniesienia w roku 2021, tj. przewidywane koszty odbioru odpadów, koszty zagospodarowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami, koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz pozostałe koszty związane z obsługą systemu, wyliczono, że w celu pokrycia wszystkich kosztów, o których mowa powyżej konieczne jest podwyższenie stawki od 1 mieszkańca do poziomu 24 zł. Taką właśnie stawkę planujemy przedstawić Radzie Gminy do uchwalenia na sesji grudniowej, z wejściem w życie od 1 lutego 2021 roku.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2021 roku w naszej gminie wchodzą w życie zmiany w gospodarowaniu odpadami wynikające ze zmiany w przepisach ogólnokrajowych. Nowością będzie możliwość częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od osoby w stosunku do stawki obowiązującej, w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. (tj. proponowana stawka za odpady segregowane wynosi 24 zł od osoby, dla osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, po zaznaczeniu takiej opcji w deklaracji, stawka będzie wynosić 23 zł). Nie będzie już podziału na odpady kuchenne i odpady zielone, są tylko bioodpady. Wprowadzono również nowe stawki opłat za odbiór kubłów dla nieruchomości niezamieszkałych, wynikające z ograniczeń wprowadzonych zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Musimy mieć na uwadze, że tylko od nas, mieszkańców zależy w jaki sposób odpady zostaną posegregowane w naszych domach – u źródła, co z kolei ma ogromny wpływ na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów i bezpośrednio przekłada się na ich cenę.

W celu ułatwienia Państwu segregacji chcemy w przyszłym roku wprowadzić łatwą w obsłudze aplikację, którą każdy z nas będzie mógł zainstalować na swoim smartfonie. Aplikacja przypomni nam o terminie odbioru odpadów, terminie płatności, ale, co najważniejsze, będziemy mogli wpisać w specjalną wyszukiwarkę nazwę odpadu i aplikacja podpowie nam do jakiego worka należy go wrzucić.

 

Nowe stawki za odpady komunalne
fot. Nowe stawki za odpady komunalne

 

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska