Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

WNIOSKI I INFORMACJE O STYPENDIUM SZKOLNYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Do 15 WRZEŚNIA 2023 r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

 

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Porąbka przysługuje w formie:
- stypendium szkolnego,

- stypendia szkolne dla uczniów obywateli z Ukrainy,
- zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj.:
- kryterium dochodowe nie więcej niż 600,00 zł. netto na osobę

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- alkoholizm lub narkomania,
- brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- gdy rodzina jest niepełna.

Zgodnie z art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Stypendium szkolne nie przysługuje: 
- uczniom klas zerowych
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Porąbka

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
- klęski żywiołowej
- kradzieży z włamaniem
- nagłej choroby w rodzinie ucznia
- innych, szczególnych okoliczności
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce,
tel. /33/ 827-28-50.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska