Dzisiaj : 27 Lut 2024

Imieniny : Gabriela, Anastazji

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach

Gabinet logopedyczny
fot. Gabinet logopedyczny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Wczesna interwencja oznacza wszystkie realne poczynania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych. Dzięki współpracy specjalistów różnych dziedzin możliwe jest tworzenie zintegrowanych programów wspomagania rozwoju, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka. Wczesna interwencja, to także przygotowanie rodziców - pierwszych rewalidatorów i wychowawców do umiejętnego postępowania z dzieckiem i pozbycie się przez nich przekonania o własnej niekompetencji.    
           Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach prowadzone są od lutego 2016 roku. Od tego czasu dynamicznie się rozwijamy, z roku na rok wzrasta liczba dzieci objętych wsparciem terapeutycznym.
Na zajęcia WWR dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Opieką obejmujemy małoletnich, u których wykryto niepełnosprawność - 
w wieku od 6 miesiąca życia (po konsultacji ze specjalistami pracującymi w zespole WWR) do momentu podjęcia nauki w szkole.
           Miesięczna liczba godzin pracy terapeutycznej wynosi od 4 do 8 - w zależności od potrzeb dziecka. Staramy się tak zorganizować grafik każdego podopiecznego, aby wziąć pod uwagę jego predyspozycje oraz możliwości.
           Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym, logopedycznym, w sali doświadczania świata oraz w sali integracji sensorycznej. Nasze przedszkole posiada bogate zaplecze pomocy dydaktycznych, większą część z nich udało się pozyskać dzięki współpracy polsko-czeskiej, udziałowi
w mikroprojekcie pt.: „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych
z Gminy Porąbka i Palkovice”; oraz „Słoneczne Przedszkola II” – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego.  Ponadto Dyrekcja systematycznie doposaża gabinety ciekawymi propozycjami edukacyjnymi oraz każdy z naszych terapeutów na bieżąco wzbogaca swoją bazę pomocy dydaktycznych w zależności od potrzeb wychowanków dla których jest organizowana pomoc. A jak prezentują się nasze sale, najlepiej widać na załączonych zdjęciach.
           Zajęcia WWR prowadzone są przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:

mgr Bożena Mysłajek - nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera.

mgr Urszula Michalak - koordynator WWR, pedagog specjalny/oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, terapeuta ręki, TUS, diagnosta KORP

mgr Maria Mydlarz - logopeda, pedagog specjalny/oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki, diagnosta KORP

mgr Magdalena Piekiełko-Ilczak - surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Klaudia Pamuła - psycholog, ukończyła przygotowanie pedagogiczne, terapeuta ręki, diagnosta KOZE, KORP

mgr Karina Gibas - nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnosta KORP

mgr Urszula Łaciak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnosta KORP

mgr Paulina Sanetra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, filolog języka angielskiego, terapeuta pedagogiczny.

W ramach terapii w ramach WWR oferujemy:

●       Terapię pedagogiczną

●       Terapię psychologiczną

●       Terapię logopedyczną

●       Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

●       Terapię ręki

●       Integrację Sensoryczną (obecnie niestety nie prowadzimy opisanej terapii ze względu na brak specjalisty).

W ramach terapii Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju wykorzystuje w pracy

z dzieckiem i jego rodziną następujące metody i formy pracy pracy:
●     Symultaniczno – sekwencyjna metodę nauki czytania,

●     Techniki behawioralne,

●     Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

●     Elementy metody Knillów,

●     System komunikacji alternatywnej i wspomagającej PECS,

●     Alternatywna i wspomagająca forma komunikacji Makaton,

●     Elementy muzykoterapii, logoterapii,

●     Elementy pedagogiki zabawy,

●     Elementy światłoterapii,

●     Terapię ręki,

●     Kinezjologię edukacyjną P.Dennisona.

Należy dodać, iż nasi terapeuci na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział
w różnego rodzaju kursach, aby udzielania pomoc była w jak największym stopniu efektywna i zindywidualizowana na potrzeby naszych dzieciaków.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

- pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka

- zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych

- pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego

- pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności

- dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka

- pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich

- pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka

Do zadań zespołu należy w szczególności:

- ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka

- nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem (oddziałem przedszkolnym lub innym podmiotem), do którego uczęszcza dziecko i jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb

- opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem

- ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka

- analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
           Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
           Obecnie w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka bierze udział 23 dzieci: na zajęcia uczęszcza 17 dzieci z Publicznego Przedszkola w Kobiernicach, 6 z innych placówek z terenu Gminy Porąbka oraz 1 uczęszczające do przedszkola w Bielsku-Białej.

 

Nazwa placówki
Ilość dzieci
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach
17
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu
2
Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 38 w Bielsku-Białej
1
Niepubliczne Przedszkole Porąbka - Bukowiec
1
Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce
2
 

Zajęciami:

logopedycznymi objętych jest 22 dzieci;
pedagogicznymi objętych jest 21 dzieci (w tym zajęciami z oligofrenopedagogiem 5 dzieci, a z surdopedagogiem 5 dzieci, terapeutą pedagogicznym 3 dzieci);
psychologicznymi objętych jest 5 dzieci.
Podsumowując należy stwierdzić, że wczesna interwencja jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych, poznawczych
i emocjonalnych. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

 

RODZICU, wspierając swoje dziecko pamiętaj!

Wysłuchaj ,,prośby” dziecka:

1.    Pomóż mi to zrobić samodzielnie.

2.    Daj mi szansę uczyć się na moich błędach.

3.    Znajdź czas na wspólna zabawę, spędzaj ze mną czas.

4.    Rozmawiaj ze mną – tłumacz mi czym jest świat.

5.    Doceń moje sukcesy – lubię, gdy mnie chwalisz.

6.    Pozwól mi doświadczać nowych sytuacji – pokaż jak zrobić to bezpiecznie.

7.    Słuchaj mnie – pozwól mi podejmować decyzję na miarę mojego wieku!

Opracowały:

Maria Mydlarz

Urszula Michalak

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska