Dzisiaj : 02 Gru 2020

Imieniny : Balbiny, Bibianny, Pauliny

Unia Europejska

Stypendium szkolne

FOTO
fot. FOTO

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Porąbka przysługuje w formie:
stypendium szkolnego,
zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2020 roku
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie,
niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność,
alkoholizm lub narkomania,
brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
gdy rodzina jest niepełna.

Zgodnie z art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Stypendium szkolne nie przysługuje: 
uczniom klas zerowych
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Porąbka

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
klęski żywiołowej
kradzieży z włamaniem
nagłej choroby w rodzinie ucznia
innych, szczególnych okoliczności
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce, tel. /33/ 827-28-47

    Fundusze Europejskie
    Śląskie
    Unia Europejska