Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030).

Szczegóły na temat konsultacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka: https://aglomeracjabeskidzka.eu/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zintegrowanego-rozwoju

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 6 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r.

W ramach konsultacji odbędą się trzy otwarte spotkania konsultacyjne:

•  w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-400 Żywiec

•  w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

•  w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem wyłącznie formularza konsultacyjnego.

Strategia opracowana została na podstawie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie polityki spójności UE na lata 2021-2027 (art. 29 rozporządzenia PE i Rady UE 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej oraz art. 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022, poz. 1079), stanowiąc fundament realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej.

Aglomeracja Beskidzka obejmuje obszar tzw. subregionu południowego województwa śląskiego, tj. powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

Spójność terytorialna, jest istotnym elementem polityki rozwoju UE wpływającym na zwiększenie konkurencyjności obszarów. Instrument ZIT jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych, jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy z terenu Aglomeracji Beskidzkiej w zakresie opracowywanego dokumentu.

Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) zostaje wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 15, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych samorządów wchodzących w jego skład.

Uwagi do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) można składać:

papierowo za pomocą formularza uwag w następujący sposób:


dostarczając do siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA”, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała


przesyłając pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA”, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała


elektronicznie w następujący sposób:


poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych https://ankieta.deltapartner.org.pl/aglomeracjabeskidzka_konsultacje


poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu


Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie internetowej Aglomeracji Beskidzkiej www.aglomeracjabeskidzka.eu oraz na stronach internetowych gmin i powiatów wchodzących w skład Aglomeracji Beskidzkiej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska