Dzisiaj : 27 Lut 2024

Imieniny : Gabriela, Anastazji

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka na rok szkolny 2024/2025

Pixabay
fot. Pixabay

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka na rok szkolny 2024/2025

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkołach można składać w dniach 12 lutego 2024r. - 23 lutego 2024r. w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły.

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz.900 ze zm.) oraz uchwale Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

2. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Porąbka.

 

Terminarz rekrutacji podstawowej:

•   12 lutego 2024 r. - 23 lutego 2024 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).

•   06 marca 2024 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji.

•   06 marca 2024 r. - 08 marca 2024 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

•   15 marca 2024 r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Zasady rekrutacji:

Wniosek o przyjęcie do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy złożyć odpowiednio do dyrektora przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej.

Uwaga:

1)    Dzieci urodzone po 31.12.2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku życia) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1 września 2024 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami;

2)    W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Kryteria rekrutacyjne:

1.  Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde kryterium wymienione powyżej ma jednakową wartość

 

2.  Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone Uchwałą Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka:

– dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 10 pkt,

– dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczy się w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 2 pkt,

– dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola – 3 pkt,

– dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły – 3 pkt,

– dziecko zamieszkałe we wsi, w której ubiega się o przyjęcie do przedszkola – 2 pkt,

– dochód na osobę w rodzinie dziecka – maksymalnie 1 pkt.

 

Uwaga!

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 5-11 lutego 2024r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Informacji udzielają:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec, tel. /33/ 8109-509

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu, ul. kard. K. Wojtyły 67, 43-354 Czaniec, tel./33/ 8109-128

Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, ul. Żywiecka 8a, 43-356 Kobiernice, tel. /33/ 8108-698

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie, ul. Szkolna 13, 43-356 Kobiernice, tel. /33/ 8108-000

Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Bujakowie, ul. Bielska 22, 43-356 Bujaków, tel. /33/ 8108-157

Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Porąbce, ul. Krakowska 8, 43-353 Porąbka, tel./33/ 8106-335

 

UWAGA!

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, gdzie funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Przedszkole Niepubliczne "JAGÓDKA" - Animaloterapia, stosują zasady rekrutacji ustalone przez organ prowadzący szkołę/przedszkole.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska