Dzisiaj : 07 Cze 2023

Imieniny : Roberta, Wieslawa

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka na rok szkolny 2022/2023

pixabay
fot. pixabay

Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Bujakowie oraz Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Porąbce, w związku z przystąpieniem do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i podpisaniem umowy z gminą na jego realizację stosują zasady rekrutacji, jak przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Porąbka.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkołach można składać w dniach 14 lutego 2022r. - 25 lutego 2022r. w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły.


System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) oraz uchwale Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Porąbka.

 
Terminarz rekrutacji podstawowej:
14 lutego 2022 r. - 25 lutego 2022 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).
8 marca 2022 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji.
8 marca 2022 r. - 11 marca 2022 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
18 marca 2022 r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole.
Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Zasady rekrutacji:
Wniosek o przyjęcie do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy złożyć odpowiednio do dyrektora przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej.

Uwaga:
1) Dzieci urodzone po 31.12.2019 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku życia) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami;
2) W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Kryteria rekrutacyjne:
1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1082):
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde kryterium wymienione powyżej ma jednakową wartość

2. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone Uchwałą Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka:

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 10 pkt,
dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczy się w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 2 pkt,
dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola – 3 pkt,
dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły – 3 pkt,
dziecko zamieszkałe we wsi, w której ubiega się o przyjęcie do przedszkola – 2 pkt,
dochód na osobę w rodzinie dziecka – maksymalnie 1 pkt.
Uwaga!
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. do 7 lutego 2022 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Dziecko zmieniające przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu/ szkole.

Informacji udzielają:
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec, tel. /33/ 8109-509
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu, ul. kard. K. Wojtyły 67, 43-354 Czaniec, tel./33/ 8109-128
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, ul. Żywiecka 8a, 43-356 Kobiernice, tel. /33/ 8108-698
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie, ul. Szkolna 13, 43-356 Kobiernice, tel. /33/ 8108-000
Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Bujakowie, ul. Bielska 22, 43-356 Bujaków, tel. /33/ 8108-157
Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Porąbce, ul. Krakowska 8, 43-353 Porąbka, tel./33/ 8106-335

UWAGA!
Informuję, że Szkoła Podstawowa Nr 2 w Porąbce, gdzie funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” - Animaloterapia Paulina Podziewska w Porąbce stosują zasady rekrutacji ustalone przez organ prowadzący szkołę/ przedszkole.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce, ul. Kozubnicka 5, 43-353 Porąbka, tel.509-436-376
Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” – Animaloterapia Paulina Podziewska, ul.Bukowska 139, 43-353 Porąbka, tel. 531-402-613

 

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska