Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

PolskiŁad- blisko 26 mln zł dla Gminy Porąbka


#PolskiŁad - blisko 26 mln zł dla Gminy Porąbka
fot. #PolskiŁad - blisko 26 mln zł dla Gminy Porąbka

W ramach Rządowego Funduszu #PolskiŁad Gmina Porąbka pozyskała blisko 11  mln złotych.

W Gminie Porąbka planujemy wybudować  wodociąg z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce  oraz  kanalizację sanitarną w sołectwach: Kobiernice, Bujaków, Czaniec.

Obok pozyskanych środków, Gmina wnioskowała o środki finansowe na  modernizację kluczowej gminnej infrastruktury drogowo – mostowej na terenie całej gminy – etap I. Zadanie miało obejmować modernizację dróg gminnych na długości około 5,7 km oraz jeden obiekt mostowy z odwodnieniem, parkingami i oświetleniem dróg, przejść dla pieszych i innymi elementami niezbędnymi do funkcjonowania komunikacji na tych drogach.

 
Zgodnie z założeniami wniosków przeznaczymy pozyskane środki na realizację następujących zadań:

#PolskiŁad - Budowa wodociągu
fot. #PolskiŁad - Budowa wodociągu

Zadanie pn: „Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce”. ma na celu zwodociągowanie przysiółka Wielka Puszcza w Porąbce. Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiornikiem wyrównawczym i pompownią sieciową oraz zabudowę 23 hydrantów ppoż.. W wyniku realizacji zadania zostanie wykonanych 176 przyłączy.

W przysiółku Wielka Puszcza zlokalizowane są zarówno budynki mieszkalne jak i domki letniskowe. Ze względu na posiadane wspaniałe walory przyrodnicze, jest on predysponowany do bycia jednym z centr wypoczynkowych gminy poprzez rozwój bazy turystycznej (głównie agroturystyki). Niestety, w chwili obecnej brak jest tam wodociągu, ponadto w terenie tym próby wierceń studni kończyły się niepowodzeniem. Przysiółek ten nie posiada również zabezpieczenia w zakresie ppoż.

Głównym celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności gminy Porąbka do zamieszkania, wypoczynku i rekreacji oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a tym samym zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz ochronę środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju gminy. Osiągnięcie założonych celów wpłynie na możliwość wykorzystania jednego z głównych potencjałów rozwojowych Gminy Porąbka czyli turystyki.

Korzyścią dla społeczności lokalnej będzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę. Ponadto projekt będzie oddziaływał na poziom realizowanych inwestycji gospodarczych
i mieszkaniowych na terenie Gminy Porąbka, rozwój infrastruktury i zaplecza turystyczno – rekreacyjnego Gminy Porąbka. Projekt przyczyni się również do realizacji KPO oraz zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID 19 poprzez wzrost ilości podmiotów gospodarczych i generowanie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie skali migracji zewnętrznych i wewnętrznych.

 

#PolskiŁad - budowa kanalizacji sanitarnej
fot. #PolskiŁad - budowa kanalizacji sanitarnej

W zakres projektu pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka - sołectwo: Kobiernice, Bujaków, Czaniec” wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bujakowie i Kobiernicach w rejonie ulic: Łupkowej, Stawowej i Polnej - 2,7 km, w Kobiernicach rejon ulic Zawieźnica, Pańskiej i Osadowej - 1,8 km, w Czańcu rejon ulic Kryształowej i Kasztelańskiej - 0,7 km oraz przebudowa pompowni P1 i modernizacja pompowni P2 i P3 w Kobiernicach.

Celem projektu jest ochrona ujęć wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez umożliwienie odbioru ścieków z istniejących obszarów nieskanalizowanych oraz nowych budynków mieszkalnych i usługowych. Gmina Porąbka jest strategicznym punktem na mapie zaopatrzenia w wodę Górnego Śląska, na terenie gminy znajdują się ujęcia wody pitnej, skąd woda dostarczana jest m.in. do aglomeracji Śląskiej (Zbiornik Goczałkowicki) jak również do Bielska-Białej, Andrychowa.

W Gminie Porąbka od wielu lat obserwuje się dynamiczny proces rozbudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego, co wiąże się z koniecznością kolejnych przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. W efekcie realizacji projektu zostaną skanalizowane kolejne ulice oraz zlikwidowane będą nie zawsze szczelne zbiorniki bezodpływowe, co przyczyni się do poprawy jakości wód i gruntów. Realizacja inwestycji umożliwi w przyszłości bezpośrednie podłączenie kolejnych budynków zlokalizowanych wzdłuż tych ulic, a także rozbudowę sieci o kolejne obszary. Ponadto projekt będzie oddziaływał na poziom realizowanych inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych na terenie Gminy Porąbka oraz rozwój infrastruktury i zaplecza turystyczno – rekreacyjnego Gminy Porąbka, co przyczyni się do realizacji KPO oraz zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID 19.

Dodatkowo, Powiat Bielski otrzymał blisko 16 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej 4477S Czaniec – Bukowiec – Porąbka.

 

Rozbudowa drogi powiatowej
fot. Rozbudowa drogi powiatowej

Cieszymy się, ze tak wielkie środki finansowe trafią do Gminy Porąbka. Przeprowadzone inwestycje z pewnością wpłyną na komfort życia oraz bezpieczeństwo w naszej Gminie – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska