Dzisiaj : 30 Lis 2023

Imieniny : Andrzeja, Maury, Konstantego

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Inwestycyjny 2023 rok!


Inwestycyjny rok 2023
fot. Inwestycyjny rok 2023

Trwający 2023 rok, okazał się dla Gminy Porąbka bardzo pracowity pod względem realizowanych inwestycji. Realizacja tak wielu projektów znacząco wpłynęła, wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz licznie przebywających turystów na terenie Gminy Porąbka. Inwestycje maja również wpływ na szeroko pojęty wizerunek Gminy. Inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a te które nadal trwają, wykonywane są zgodnie z harmonogramem prac – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane inwestycje realizowane w 2023 roku.

 

Cyfrowa Gmina

Celem projektu było wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Uzyskane środki w ramach programu Cyfrowa Gmina wykorzystane zostały też na zwiększenie liczby usług cyfrowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w ramach funkcjonującej już E-usługi dla obywateli.

Wartość projektu: 462 040,12 zł. brutto                                                                                      
Termin realizacji: sierpień 2023 r. 
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

SOŁECTWO BUJAKÓW

 

Zadania w trakcie realizacji:

Budowa parkingu wraz z kanalizacja i małą architekturą przy Cmentarzu Komunalnym w Bujakowie :

Przedsięwzięcie ma na celu budowę parkingu na 51 samochodów osobowych w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych przy cmentarzu komunalnym w Bujakowie. Zakresem inwestycji objęto całość robót umożliwiających wykonanie parkingu. W ich skład wchodzą roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni parkingu (miejsca postojowe  i drogi manewrowe) oraz niezbędną regulację lub zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej w tym regulację wpustów ulicznych wykonanej wcześniej kanalizacji deszczowej. W wyniku realizacji inwestycji Gmina Porąbka uzyska parking dla samochodów osobowych, dla osób odwiedzających cmentarz komunalny w Bujakowie, lub korzystających z pobliskich obiektów użyteczności publicznej (Dom Kultury, kościół).

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Parametry techniczne:

-       Parking dla samochodów osobowych - ilość miejsc 51 w tym 2 dla osób niepełnosprawnych

-       klasa drogi – dojazdowa „D”,

-       kategoria ruchu KR1 (parking dla samochodów osobowych ze sporadycznym, marginalnym przejazdem samochodów ciężarowych,

-       obciążenie ruchem – 115 kN/oś,

-       nawierzchnia – kostka betonowa typ Behaton gr. 8cm.

-       odwodnienie – powierzchniowo do wykonanej w wcześniejszym etapie kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano budowę parkingu wraz z drogami manewrowymi o powierzchni 1639 m2.  

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 758.124,46 zł brutto
Termin realizacji: listopad 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

 

 

·      Drogi

 

1)    Przebudowy drogi gminnej ulicy Osiedlowej w Bujakowie:

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej Osiedlowej w Bujakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ulicą Wschodnią, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 125,66 mb i powierzchni 340 m2, przebudowę lub regulację istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi.

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 247.340,71 zł brutto
Termin realizacji: listopad 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

 

2)    Przebudowy drogi gminnej ulicy Wiejskiej w Bujakowie:

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej ul. Wiejskiej w Bujakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do wjazdu na posesję-działkę nr 811/2, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również pozytywnie wpłynie na otaczając środowisko naturalne.

 

Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 164,03 mb i powierzchni 570 m2, przebudowę lub regulację istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi, ułożenie płyt ściekowych, budowę wpustów ulicznych, budowa przyłączy kanalizacyjnych, oraz studni rewizyjnych, budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 526.002,19 zł brutto                                                                                                                       
Termin realizacji: listopad 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

3)    Przebudowy drogi gminnej ulicy Wschodniej w Bujakowie:

 

Przedsięwzięcie ma na celu wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Wschodniej w Bujakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do działki nr 824/1, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również pozytywnie wpłynie na otaczając środowisko naturalne.

Zaprojektowano przebudowę odcinka jezdni o długości 199,68 mb i powierzchni 590 m2, budowę poboczy gruntowych przebudowanie zjazdów względnie przebukowanie istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na długości 84,25 m wraz z przyłączami i budową 4 szt. wpustów ulicznych .

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 654 485,78 zł brutto
Termin realizacji: grudzień 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

·      Oświetlenia dróg:

 

1)    Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bujakowie:

 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV wzdłuż ul. Polnej w Bujakowie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV w Bujakowie wzdłuż ul. Polnej, w tym:

-       budowę linii napowietrznej 0,23kV wykonaną przewodem typu AsXSn2 x 25 mm2
o długości 205 m zabudowaną na 6 stanowiskach wsporczych (w tym 5 stanowisk projektowanych),

-       montaż 6 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P=51 W 7750lm 740 RM3 IP66 IIkl.).

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą : 37 279,81 brutto 

Termin realizacji: listopad 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

Planowane:

2)    Przebudowa drogi gminnej ulicy Cmentarnej w Bujakowie:

 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w Bujakowie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 52 ul. Bielska ( bez tarczy skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Podlesie (bez tarczy skrzyżowania) Zakresem inwestycji objęto całość robót umożliwiających wykonanie przebudowy istniejącego pasa drogowego. W ich skład wchodzą roboty drogowe z niezbędną regulacją lub zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej. Ponadto konieczna jest przebudowa istniejących rowów przydrożnych. Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 340,84 m, i powierzchni 1350 m2, przebudowę jezdni manewrowych w rejonie przed cmentarzem o powierzchni 660 m2, przebudowę lub budowę poboczy gruntowych, regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, przebudowanie istniejących wjazdów do posesji, oraz uzupełnienie istniejącej organizacji ruchu.

Szacunkowa wartość robót budowlanych: 630 555,90 brutto. Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

SOŁECTWO CZANIEC

Zadania zakończone:

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Kryształowa.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC o średnicy Dz = 200 mm – 505,79 m. Długość przyłączy kanalizacyjnej PVC o średnicy Dz = 160 mm – 218,05 m. Ilość budynków do przyłączenia: 13.

Zakończenie inwestycji: marzec 2023 r.
Koszt inwestycji: 502.980,23 zł brutto.                                                                  
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD.

 

 

Zadania w trakcie realizacji:

·      Drogi

 

1)    Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej w Czańcu:

 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej ul. Zielonej w Czańcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Górską do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w rejonie działki nr 264/8 i 267/2, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakresem inwestycji objęto całość robót umożliwiających wykonanie przebudowy istniejącego pasa drogowego. W ich skład wchodzą roboty drogowe z niezbędną regulacją lub zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej. Ponadto konieczna jest przebudowa istniejących rowów przydrożnych.

Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 1252,56 mb i powierzchni 5160 m2, przebudowę lub regulację istniejących przepustów pod wjazdami do posesji, przebukowanie istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 3.677.965,49 zł brutto
Termin realizacji: 15 października 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

Równolegle z realizacją przebudowy drogi została wymieniona sieć gazowa.

 

2)    Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzoskwiniowej w Czańcu:

 

Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Brzoskwiniowej w Czańcu na odcinku od 0+000 km do 0+766 km (szerokość jezdni 3,5 m).                                              
 W zakres robót wchodzi:

·       na odcinku od 0+000 km do 0+400 km:

wykonanie stabilizacji podbudowy gr. 25 cm., wykonanie podbudowy górnej gr. 15 cm, wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej gr. 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 cm, wykonanie uzupełnienia poboczy dwustronnie destruktem bitumicznym gr. 10 cm.                       
W ramach prac wykonany zostanie również remont rowów przydrożnych z wymianą uszkodzonych elementów betonowych umocnienia rowu oraz wymianą przepustów pod zjazdami.

 

·       na odcinku od 0+400 km do 0+766 km:

wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem urobku (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi), wykonanie podbudowy warstwa górna 25 cm, warstwa dolna gr. 15 cm, wykonanie warstwa wiążąca bitumiczna gr. 6cm, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 cm, wykonanie uzupełnienia poboczy dwustronnie destruktem bitumicznym gr. 10 cm. W ramach prac wykonany zostanie również remont rowów przydrożnych z wymianą uszkodzonych elementów betonowych umocnienia rowu, oraz wymianą przepustów pod zjazdami.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 1.184.104,35 zł brutto.
Termin realizacji: 15 października 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

Równolegle z inwestycją została wymieniona sieć wodociągowa.

 

3)    Przebudowa drogi gminnej ulicy Bratniej na terenie sołectwa Czaniec
 

Przedsięwzięcie ma na celu wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Bratniej w Czańcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bratniej z drogą powiatowa ul. Bukowską w Czańcu do działki nr 2140/2, polegającej na jej remoncie co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakresem inwestycji objęto całość robót umożliwiających wykonanie przebudowy istniejącego pasa drogowego. W ich skład wchodzą roboty drogowe z niezbędną regulacją lub zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej. Ponadto konieczna jest przebudowa istniejących rowów przydrożnych.

Zaprojektowano przebudowę odcinka jezdni o długości 283,94 mb i powierzchni 930 m2, budowę poboczy gruntowych oraz poboczy gruntowych umocnionych kratami trawnikowymi, umocnienie istniejącej skarpy kratami trawnikowymi, przebudowanie zjazdów względnie przebukowanie istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi, ułożenie krawężnika 15/30 oraz 12/25.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z wybraną w przetargu ofertą wykonawcy – 796 105,10 zł brutto
Termin realizacji: grudzień 2023.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD.

 

4)    Przebudowa drogi gminnej ulicy Bukowej na terenie sołectwa Czaniec
 

Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Bukowej w Czańcu na odcinku od 0+000 km do 0+315 km (szerokość jezdni 3,0 m).

W zakres robót wchodzi:

wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej gr. 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 cm, wykonanie uzupełnienia poboczy destruktem bitumicznym gr. 10 cm. W ramach prac wykonany zostanie również remont rowów przydrożnych z wymianą uszkodzonych elementów betonowych umocnienia rowu, oraz uzupełnienie lub regulacja sytuacyjno-wysokościowa zjazdów z kostki brukowej.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z wybraną w przetargu ofertą wykonawcy – 353 523,80 zł brutto

Termin realizacji: grudzień 2023.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

Równolegle z inwestycją zostanie wymieniona sieć gazowa.

 

5)    Remont mostu w ciągu ul. Kruczej w Czańcu:

 

Przedsięwzięcie ma na celu wykonanie prac remontowych mających na celu zabezpieczenie mostu przed dalszą postępującą degradacją oraz umożliwienie jego bezpiecznej eksploatacji.

a)    Zakres zadania obejmuje odpowiednio:

·       wymianę stalowych belek podporowych na prefabrykowane belki sprężone,

·       wymian drewnianej konstrukcji pomostu na żelbetową płytę współpracującą z sprężonymi belkami,

·       wymianę wyposażenia obiektu,

·       naprawę uszkodzonych powierzchni czołowych przyczółków,

·       naprawę uszkodzonych umocnień skarp zlokalizowanych bezpośrednio pod mostem.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą 328.453,05 brutto
Termin realizacji: 13 listopada 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

·      Oświetlenia dróg:

 

1)    Budowy oświetlenia ulicy Zielonej w Czańcu:

 

Podstawowe dane obiektu: sieć oświetlenia ulicznego - ulica Zielona w sołectwie Czaniec

Przedsięwzięcie ma na celu budowę napowietrzno-kablowej sieci oświetlenia ulicznego 0,4 kV wzdłuż ul. Zielonej w Czańcu, oraz zabudowę sieci oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych nN 04 kV w Czańcu wzdłuż ul. Zielonej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres zadania obejmuje odpowiednio:

·       budowę sieci oświetlenia ulicznego 0,4 kV w Czańcu wzdłuż ul. Zielonej, w tym:

-       budowę linii napowietrznej 0,4 kV wykonaną przewodem typu AsXSn 4 x 25 mm2
o długości 806 m zabudowaną na 26 stanowiskach wsporczych (24 stanowiska projektowane a 2 istniejące),

-       budowę linii kablowej 0,4 kV wykonaną przewodem typu YAKXS 4 x 25 mm2 o długości 35 m (+ podejścia na słupy)

-       montaż 26 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P=51 W 7750 lm 740 RW2 IP66 II kl. – 2 szt. oprawa ze źródłem światła LED P=51 W 7900 lm 740 RW2 IP66 II kl. – 24 szt.),

-       wykonanie układu złączowo-pomiarowego typu ZK 1 e- 1P-S oraz punktu sterowania oświetleniem,

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

·       zabudowę sieci oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych nN 04 kV
w Czańcu wzdłuż ul. Zielonej, w tym:

-       zabudowę linii napowietrznej 0,4 kV wykonaną przewodem typu AsXSn 4 x 25 mm2
o długości 644 m zabudowaną na istniejących słupach energetycznych sieci nN 0,4 kV

-       montaż 17 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P=52 W 7500 lm 740 RW2 IP66 II kl.),

-       wykonanie układu złączowo-pomiarowego typu ZK 1 e- 1P-S oraz punktu sterowania oświetleniem,

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą : 231 012,78 brutto
Termin realizacji: 15 października 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

2)    Budowa oświetlenia ulicy Kęckiej w Czańcu :

 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV wzdłuż
ul. Kęckej w Czańcu (droga krajowa DK 52), co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a)    Zakres zadania obejmuje:

-       zabudowę zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK 1e-1P-S i zestawu sterowania oświetleniem,

-       budowę linii kablowej 0,4 kV wykonaną przewodem typu YAKS 4 x 35 mm2 o długości 875 m - budowę 26 stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego,

-       montaż 27 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P=69 W 1000 lm 740 RM7 IP66 II kl. – 21 szt. oprawa ze źródłem światła LED P=89 W 12350 lm 740 RM7 IP66 II kl. – 2 szt. oprawa ze źródłem światła LED P = 69 W 10000 lm 757 PP1 IP66 II kl. – 4 szt.),

-       wykonanie układu złączowo-pomiarowego typu ZK 1 e- 1P-S oraz punktu sterowania oświetleniem,

-       demontaż istniejącego stanowiska słupowego typu ŻN-2,

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą : 317 057,22 brutto
Termin realizacji: 15 października 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

 

3)    Budowa oświetlenia ulicy Zagłębocze:

 

Przedsięwzięcie polegające na budowie trzech odcinków sieci oświetlenia ulicznego 0,23 kV wzdłuż ul. Zagłębocze w Czańcu , ma na celu uzupełnienie oświetlenia drogi na trzech odcinkach, co pozwoli na uzyskanie jednolitego, ciągłego oświetlenia drogi powiatowej na całej jej długości i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a)    Zakres zadania obejmuje odpowiednio:

·       Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV wzdłuż ul. Zagłębocze
w Czańcu - Etap I, w tym:

-       budowę napowietrznej sieci 0,23 kV oświetlenia ulicznego wykonaną przewodem AsXSn 2x25 mm2 o długości 180 m,

-       budowę 6 stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego,

-       montaż 6 opraw oświetleniowych (oprawa ze źródłem światła LED P=72W 9150 lm IP66 II kl. )

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

·       Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV wzdłuż ul. Zagłębocze
w Czańcu - Etap II, w tym:

-       budowę napowietrznej sieci 0,23 kV oświetlenia ulicznego wykonaną przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 188m,

-       budowę 6 stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego,

-       montaż 6 opraw oświetleniowych (oprawa ze źródłem światła LED P=70W 10000 lm IP66 II kl.),

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

·       Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV wzdłuż ul. Zagłębocze
w Czańcu - Etap III, w tym:

-       budowę napowietrznej sieci 0,23 kV oświetlenia ulicznego wykonaną przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 178m

-       budowę 6 stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego

-       montaż 6 opraw oświetleniowych (oprawa ze źródłem światła LED P=51W 7750 lm 740 RM3 IP66 II kl. )

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą: Razem: 114 433,90 zł brutto
Termin realizacji: 15 października 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

SOŁECTWO KOBIERNICE

 

·      Zadania zrealizowane:

 

1)   Budowa kanalizacji sanitarnej w Bujakowie i Kobiernicach rejon ulic Łupkowej, Stawowej, Polnej, Zawieźnica, Miła, Pańska,

Łączne długości dla zadania zarówno w Kobiernicach jak i w Bujakowie.

Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 3386 mb

Długość sieci kanalizacyjnej tłoczny – 774 mb

Długość przyłączy kanalizacyjnych – 466 mb

Możliwość przyłączenia budynków w Kobiernicach: ok. 42 budynki, a w Bujakowie 41 sztuk.

Okres trwania inwestycji: Od 22 sierpnia 2022 r. do 30.08.2023 r.

Budowa kanalizacji w rejonie ul. Pańskiej w Kobiernicach: 1.398.974,21 zł

Budowa kanalizacji w rejonie ul. Łupkowej Stwowej i Polnej w Kobiernicach i Bujakowie: 2.737.900,55 zł

Budowa kanalizacji w rejonie ul. Zawieźnica i Miła w Kobiernicach: 892.728,29 zł

Budowa przepompowni ścieków w rejonie ul. Krańcowej w Kobiernicach: 638.134,39 zł

Modernizacja pompowni na ul. Spokojnej w Kobiernicach: 196.851,39 zł

Modernizacja pompowni na ul. Słonecznej w Czańcu: 198.786,30 zł

 

Okres gwarancji na roboty budowlane wraz z pompowniami ścieków wynosi 84 miesiące licząc od dnia odbioru.

 

Koszt inwestycji: 6.063.375,13 zł brutto
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

Równolegle z inwestycją została wymieniona sieć wodociągowa.                                

 

2)   Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz  z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach.

1)    wykonanie nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego boiska asfaltowegoo wymiarach 22,00 x 42,00 m z nawierzchnią poliuretanową gr. 13 mm w kolorze czerwonym, na którym zostanie wydzielone boisko do koszykówki w kolorze niebieskim,

2)    wykonanie pomiędzy boiskiem a bieżnią obejścia z nawierzchnią poliuretanową w kolorze zielonym,

3)    wykonanie piłkołapów wokół boiska,

4)    wykonanie bieżni 3 torowej o nawierzchni poliuretanowej wokół boiska, skoczni w dal
o nawierzchni poliuretanowej oraz rzutni kulą,

5)    montaż kontenerowego budynku gospodarczego i sanitarnego,

6)    wykonanie montażu ławek parkowych i ławek dla zawodników oraz koszy,

7)    wykonanie chodnika z kostki brukowej,

8)    wykonanie drenażu i odwodnieniu boiska.

 

Prace zostały wykonane w okresie od 20.09.2022 r. do 21.04.2023r

Łącznie wartość prac około 1 500 000, zł brutto.
Współfinansowano w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Jednostek Samorządu terytorialnego

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

·      Drogi

 

1)    Przebudowy drogi gminnej ulicy Mieszczyńsko w Kobiernicach:

 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 52 (ulica Bielska) bez tarczy skrzyżowania do końca ul. Mieszczyńsko w rejonie działki nr 170/1, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 547,81 mb i powierzchni 2.050 m2, przebudowę systemów kanalizacji deszczowej, przebudowę lub budowę poboczy gruntowych umocnionych destruktem asfaltowym, przebudowę wjazdów do posesji, budowę muldy rynnowej, regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 1 117 982,69 zł brutto

Termin realizacji: listopad 2023 r
Równolegle z inwestycją została wymieniona sieć wodociągowa i gazowa.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

2)    Przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kobiernicach:

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w Kobiernicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszczyńsko do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Parkową, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakresem inwestycji objęto całość robót umożliwiających wykonanie przebudowy istniejącego pasa drogowego. W ich skład wchodzą roboty drogowe z niezbędną regulacją lub zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej. Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 131,04 mb i powierzchni 360 m2, przebudowę i budowę poboczy gruntowych umocnionych destruktem asfaltowym, przebudowę lub regulację istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi, regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 187 090,45 zł brutto 

Termin realizacji: listopad 2023 r
Równolegle z inwestycją została wymieniona sieć gazowa.           
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

·      Oświetlenia dróg:

 

1)    Budowa oświetlenia ulicy Mieszczyńsko w Kobiernicach :

 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę sieci oświetlenia ulicznego 0,23kV wzdłuż ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    Budowa sieci oświetlenia ulicznego, obejmuje:

-       budowę sieci kablowej 0,23 kV wykonaną przewodem typu YAKXS 4 x 25 mm2
o długości 163 m

-       posadowienie 5 stanowiskach słupowych ,

-       montaż 5 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła TIARA LED MPRO P= 51 W 6900lm 740 RM3 IP66 IIkl.),

-       posadowienie złącza typu ZK2b-1P oraz zestawu sterowania oświetleniem,

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą :48 342,42 brutto 

Termin realizacji: listopad 2023 r. Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

Planowane:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Kobiernicach

 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w Kobiernicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dojazdową do skrzyżowania z ul. Zastruzie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakresem inwestycji objęto całość robót umożliwiających wykonanie przebudowy istniejącego pasa drogowego. W ich skład wchodzą roboty drogowe z niezbędną regulacją lub zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej.

Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi o długości 573,12 mb i powierzchni 1.900 m2, przebudowę lub regulację istniejących wjazdów do posesji z dostosowaniem ich do nowej niwelety drogi, uzupełnienie istniejącej organizacji ruchu.

 

Szacunkowa wartość robót budowlanych: 735 228,72 brutto.                  
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

SOŁECTWO PORĄBKA

Zadania zakończone:

1)   Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie Stadionu LKS Zapora w Porąbce
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie obejmowało swym zakresem:

1)    wykonanie toru rolkowo-wrotkowego o długości około 400 m i szerokości od 5,05 m do 7,35 m o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia około 2623,80m2),

2)    wykonaniu strefy odpoczynku i nauki jazdy o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia około 414,20 m2) i częściowo z kostki betonowej (powierzchnia około 421,50 m2),

3)    wykonaniu wiaty w konstrukcji mieszanej drewniano-stalowej o wymiarach – dł. 10,14 m, szer. 3,28 m, wys.3,6 m, na fundamentach o wymiarach w rzucie 50x50 cm i zagłębieniu 120 cm, z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym, wraz z wyposażeniem – tj. panele drewniane o wys. 1 m , drzwiczki, oraz blat drewniany (wszystkie elementy wyposażenia demontowalne),

4)    dostawę i montaż: 2 szt. ławek z oparciami o długości min. 1,5 m każda, 2 szt. koszy na śmieci, oraz 2 szt. stojaków na rowery (każdy przeznaczony min. na cztery rowery).

 

Zakończenie inwestycji: czerwiec 2023 r.

Koszt inwestycji: 998 370,24 zł brutto.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

Zadania w trakcie realizacji:

1)   Wodociąg Porąbka Wielka Puszcza

Długość sieci wodociągowej – 7175 mb  

Długość przyłączy wodociągowych – 3525 mb    

Ilość budynków do przyłączenia: ok. 170                                                               

Zakończenie inwestycji: październik 2023 r.

Koszt inwestycji: 8.486.967,88 zł brutto.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

·      Drogi

 

1)    Przebudowa drogi wewnętrznej -ulicy Bystrej w Porąbce:

 

a)      Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Bystrej w Porąbce na
w km od 0+007 do 0+ 605 (projektowana szerokość jezdni – 4 m z lokalnymi poszerzeniami) obejmującą: roboty ziemne - korytowanie pod poszerzenie drogi na głębokość 40 cm, wykonanie na poszerzeniach podbudowy dolnej gr. 25 cm., wykonanie podbudowy górnej gr. 15 cm, wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 6 cm na poszerzeniach drogi, wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej gr. 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 cm, wykonanie uzupełnienia poboczy dwustronnie szer. 50 cm destruktem bitumicznym. W ramach prac wykonany zostanie również remont rowów przydrożnych z wymianą uszkodzonych elementów betonowych umocnienia rowu, oraz przebudowa zarurowanych odcinków rowu i części przepustów pod zjazdami, oraz remont przepustów z wykonaniem nowych ścianek czołowych

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – 1.257.183,80 zł brutto
Termin realizacji: listopad 2023 r .
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

 

Oświetlenia dróg:

1)    Budowa oświetlenia ulicy Borowej w Porąbce:

 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego 0,23 kV wzdłuż ul. Borowej w Porąbce, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a)    Zakres zadania obejmuje odpowiednio:

-       budowę sieci napowietrznej 0,23 kV wykonaną przewodem typu AsXSn2 x 25 mm2
o długości 159 m zabudowaną na 6 stanowiskach wsporczych ( w tym 4 projektowanych)

-       montaż 5 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P= 51 W 7750lm 740 RM3 IP66 IIkl.),

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą : 28 349,31 brutto 

Termin realizacji: listopad 2023 r. Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD.

 

2)    Budowa oświetlenia ulicy Kupieckiej w Porąbce:

 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego 0,23 kV wzdłuż ul. Kupieckiej w Porąbce, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a)    Zakres zadania obejmuje odpowiednio:

-       budowę sieci napowietrznej 0,23 kV wykonaną przewodem typu AsXSn2 x 25 mm2
o długości 224 m zabudowaną na 4 projektowanych stanowiskach słupowych

-       montaż 7 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P= 51 W 7750lm 740 RM3 IP66 IIkl.),

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą: 34 322,54 brutto
Termin realizacji: listopad 2023 r. 
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

3)    Budowa oświetlenia ulicy Żywieckiej w Porąbce:

 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę - remont kablowej sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi powiatowej nr 1456S - ul. Żywieckiej w Porąbce, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a)    Zakres zadania obejmuje odpowiednio:

·       podłączenie projektowanego kabla zasilającego odcinek sieci do istniejącej rozdzielnicy zapory wodnej

·       zabudowę rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu technicznym zapory wodnej

·       ułożenie linii zasilającej,

·       zabudowę złącza kablowego na słupie,

·       demontaż istniejących stanowisk słupowych,

·       posadowienie stanowisk słupowych typu S-70 ze stali ocynkowanej, o przekroju kołowym, na fundamencie prefabrykowanym,

·       ułożenie nowego kabla zasilającego stanowiska oświetleniowe

-       montaż 15 opraw oświetleniowych ( oprawa ze źródłem światła LED P= 70W Tb= 4000K IP66 IIkl. - 2 szt., oprawa ze źródłem światła LED P= 100W Tb= 4000K  IP66 IIkl. - 2 szt.  ),

-       podłączenie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci nN.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą: 134 994,10 brutto
Termin realizacji: listopad 2023 r.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

·      Zadania planowane do realizacji:

 

1)    Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Braterskiej na terenie sołectwa Porąbka
 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Braterskiej w Porąbce w km od 0+000 do 0+425, szerokość drogi zmienna od 4,65 do 4,90 m w tym szerokość jezdni 3,5 m) obejmująca:

a)    na odcinku od km 0+000 do 0+092, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej gr. 6cm, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 cm, wykonanie uzupełnienia poboczy dwustronnie destruktem bitumicznym gr. 10 cm. W ramach prac zostanie wykonana regulacja wysokościowa istniejącego odwodnienia liniowego, oraz remont istniejącego przepustu fi 300

b)    na odcinku od km 0+092 do 0+425 wykonanie stabilizacji chemicznej podbudowy gr. 30 cm., wykonanie podbudowy górnej gr. 15 cm, wykonanie warstwy wiążącej bitumiczna gr. 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 cm., wykonanie uzupełnienia poboczy dwustronnie szer. 50 cm destruktem bitumicznym gr. min. 10 cm., w ramach prac wykonany zostanie również remont rowów przydrożnych z wymianą uszkodzonych elementów betonowych umocnienia rowu, oraz wymianą przepustów oraz odwodnieni liniowych

 

Szacunkowa wartość robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 433 396,78 zł brutto.
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD.

 

2)   „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka – Gmina Porąbka”. (ul. Bratnia)

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka – Gmina Porąbka”.  Zakres robót obejmuje budowę kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, kolektora kanalizacji ciśnieniowej, przepompowni ścieków sieciowych, przejścia przez cieki i rowy, przekroczenia dróg, zasilania energetycznego do przepompowni, zjazdu do przepompowni, odtworzenia nawierzchni drogowych. Prace projektowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego - uzgodnienie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej) na których podstawie nastąpi wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka – Gmina Porąbka” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym, kanały grawitacyjne z włączeniem poprzez projektowaną pompownię ścieków zlokalizowaną na działce nr 2189/6 w rejonie ul. Bratniej projektowany rurociąg tłoczny z pompowni P1 zostanie włączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 4426/1. Łączna długość sieci kanalizacji do zaprojektowania i wykonania wynosi ok. 2722m.

 

Szacunkowy koszt: 3 862 125,98 zł.
Realizacja do: 18 miesięcy od podpisania umowy.
Złożono wniosek o dofinansowanie

 

3)   „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka – etap I”

 

Przedmiotem inwestycji „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka – etap I” jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości około 4 km wraz z pompowniami ścieków niezbędnymi do przetłoczenia ścieków z miejscowości Porąbka do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Kanalizację tą stanowić będzie przede wszystkim kolektor główny przerzutowy, który umożliwi przerzut ścieków z sołectwa Porąbka i dalsze skanalizowanie tej miejscowości. Kanalizacja umożliwi także odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora głównego.

Aktualnie przeprowadzany jest przetarg na realizację odcinka kanalizacji, który połączy istniejącą kanalizację w m. Czaniec z północną częścią sołectwa Porąbka. Projektowana kanalizacja umożliwi przejście kolejnego odcinka aż do centrum miejscowości, gdzie w przyszłości, oprócz budynków mieszkalnych, podłączone zostaną budynki użyteczności publicznej, w tym Szkoła, Przedszkole, Urząd Gminy, Parafia Rzymsko-Katolicka.

Koszty: 6 313 169,00 zł brutto
Planowany termin realizacji 2024-2026.
Złożono wniosek o dofinansowanie .

 

4)    „Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W.NNMP. w Porąbce”

 

Obiekt ten wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zakres prac konserwatorskich ujęty w Programie prac konserwatorskich został zaakceptowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja polegać będzie na pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza oraz rzeźb ołtarzowych, w tym czynności i zabiegów konserwatorskich.

Koszty:  263.100,00 zł brutto

Planowany termin realizacji do 31.12.2025 r.  
Współfinansowano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD

 

 

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska