Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Inwestycje i nie tylko...


 

Inwestycje i nie tylko... foto. Sebastian Harężlak
fot. Inwestycje i nie tylko... foto. Sebastian Harężlak

Mijająca kadencja samorządowa przyniosła dalszy rozwój gminy Porąbka. W dużej mierze to następstwo licznych zadań o charakterze inwestycyjnym, jakie z powodzeniem zrealizowano w poszczególnych sołectwach.

 

Drogi i mosty

Gmina Porąbka zarządza siecią dróg gminnych o długości około 160 km. Ostatnie lata to szereg inwestycji, które przyczyniły się do poprawy infrastruktury drogowo-mostowej. Wspomnieć można tu o wzmożonych pracach prowadzonych m.in. przy ul. Szkolnej w Bujakowie, Mieszczyńsko i Szkolnej w Kobiernicach, Zielonej i Bratniej w Czańcu, Bystrej w Porąbce czy moście na ul. Kruczej w Czańcu. Łącznie remonty i modernizacje wykonano na kwotę 13 346 491,00 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie dróg i mostów, odśnieżanie, oznakowanie dróg, uzupełnienia ubytków w nawierzchniach asfaltowych i tłuczniowych oraz inne bieżące prace wydatkowano 6 268 136,00 zł. Zapomnieć nie można o budowie oświetlenia ulicznego przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, co pochłonęło 1 006 146,00 zł, zaś utrzymanie oświetlenia wyniosło 5 144 580,00 zł.

Gmina współuczestniczy ponadto w inwestycjach realizowanych z innymi jednostkami administracji publicznej na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Z kadencji mijającej podkreślić należy budowę ronda w Czańcu w ciągu drogi krajowej DK 52 o wartości ponad 12 mln zł, budowie mostu na rzece Sole w Porąbce (ponad 43 mln zł), przebudowie drogi wojewódzkiej DW 948 na odcinku od Kobiernic do Żywca (ponad 260 mln zł) oraz pierwszym etapie modernizacji ul. Bukowskiej w Porąbce i Czańcu (ponad 17 mln zł). Na ten rok przewidziano kontynuację zadania, która obejmie m.in. przebudowę na odcinku od miejsca zakończenia poprzedniego etapu a ul. Wielka Puszcza w Porąbce. Wkład własny Gminy Porąbka to ok. 2,5 mln zł.

 

Sport i rekreacja

Jedną z najbardziej znaczących inwestycji na rzecz szeroko pojmowanego sportu i rekreacji była przebudowa boiska przyszkolnego w Kobiernicach, która kosztowała 1 610 155,00 zł. Termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej poddany został budynek LKS Czaniec, co przeprowadzono nakładem 1 892 396,00 zł. Z kolei inna znacząca suma 1 005 210,00 zł została zabezpieczona na budowę toru rolkowo-wrotkowego w Porąbce. Gmina może pochwalić się także ścieżkami edukacji ekologicznej wraz z wiatami, których utworzenie pochłonęło 3 248 704,12 zł. Rekreację zapewnia również budowa, wyposażenie i modernizacja 11 placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych i ogólnodostępnych oraz stref aktywnego wypoczynku na łączną kwotę sięgającą 1 082 882,00 zł. Do wydatków w tym zakresie doliczyć należy nakłady inwestycyjne na infrastrukturę sportową (modernizacja budynków, piłkochwyty, ogrodzenia, oświetlenia) za łączną kwotę 186 917,00 zł, gmina ponosi ponadto na bieżąco koszty utrzymania obiektów sportowych zarówno jeśli chodzi o opłaty za media, jak i bieżące naprawy.

 

Oświata, zdrowie, kultura

Istotnej przebudowy doczekała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce, zaadaptowano również pomieszczenia na Publiczne Przedszkole w Czańcu, co wraz z innymi mniejszymi wydatkami majątkowymi dało łączną sumę 7 019 225,00 zł. Niezbędne bieżące naprawy i remonty, a także utrzymanie obiektów oświatowych i całego systemu edukacyjnego to pokaźna kwota 163 783 914,00 zł.

W kontekście ochrony zdrowia, niezależnie od ponoszonych kosztów bieżących, odnotować należy przede wszystkim termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Porąbce, opiewającą na 787 206,00 zł. Termomodernizacji poddano także Dom Kultury w Bujakowie (1 368 623,00 zł), Dom Kultury w Czańcu zyskał nowy parkiet (111 657,00 zł), a za 93 487,00 zł wykonano modernizację sali ślubów w Domu Kultury w Porąbce.

 

Ochrona środowiska

Jako jedno z priorytetowych zagadnień Gmina przyjęła inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz kompleksową ochronę środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bujakowie, Czańcu i Kobiernicach o długości około 14 km wraz z nowymi pompowniami ścieków oraz modernizacją już istniejących pochłonęła 22 421 286,00 zł. Umożliwiło to podłączenie do sieci około 280 budynków. Z kolei prace związane z budową wodociągu zrealizowano w Porąbce Wielkiej Puszczy – w tym przypadku to ok. 7,1 km wraz z przepompownią, a łączna kwota 8 637 326,00 zł, co przyczyni się do podłączenia do wodociągu ok. 150 budynków.

Inne działania mające ścisły związek z ochroną środowiska to: utrzymanie systemu wodno-kanalizacyjnego pochłonęła (13 744 677,00 zł), wymiana kotłów centralnego ogrzewania na nowe w ilości 488 sztuk za łączną wartość dofinansowania w wysokości 2 419 867,00 zł, montaż przydomowych oczyszczalni – 267 sztuk, kwota 1 602 600,00 zł oraz utylizacja wyrobów z azbestu z 306 budynków prywatnych (352 493,00 zł).

 

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Porąbka rozbudowano system monitoringu. Zainstalowano 66 kamer, wydano na ten cel 196 000,00 zł. Środki na poziomie 3 359 090,43 zł przeznaczono na zadanie własne obejmujące ochronę przeciwpożarową. Prócz wydatków bieżących Gmina przekazała dotacje na: zakup lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego Nissan Navara dla OSP Porąbka Wielka Puszcza, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Daily dla OSP Czaniec, pojazdu typu Quad Polaris dla OSP Porąbka, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Man TGM dla OSP Bujaków wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz zestaw narzędzi hydraulicznych z napędem akumulatorowym dla OSP Kobiernice.

 

Organizacje pozarządowe

Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego niezmiennie pozostaje jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Dotyczy to nie tylko organizacji mających siedzibę na terenie gminy, ale i spoza jej obszaru, lecz podejmujących inicjatywy skierowane do mieszkańców, wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć szkoleniowych, udział w turniejach i zawodach. W latach 2019-2023 wsparciem z gminnego budżetu objęto:

- Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce, Kobiernicach, Czańcu i Bujakowie – kwota: 64 300,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

- kluby sportowe: KS Soła Kobiernice, LKS Czaniec, LKS Groń Bujaków, LKS Zapora Porąbka – kwota: 1 512 000,00 zł

- uczniowskie kluby sportowe: UKS Millenium Porąbka, Uczniowski Klub Sportowy Porąbka Kozubnik – kwota: 94 100,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne z sołectwa Porąbka i Kobiernice – kwota: 75 700,00 zł na organizację wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

- Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu – kwota: 65 500,00 zł na aktywności w sferze organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, inicjatywy z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej

- Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – kwota: 80 830,00 zł na zadania głównie dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa materialnego (modernizacje architektury sakralnej), a także promujące rodzime atrakcje turystyczne oraz miejscowy folklor i tradycje

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bielsko-Żywieckiej – kwota: 17 700,00 zł na działania służące popularyzacji i zachowaniu od zapomnienia miejscowego dziedzictwa kulturowego, turystyki oraz krajoznawstwa

- Fundacja Promyczek – kwota: 72 000,00 zł na działania ukierunkowane na poprawę sprawności psychofizycznej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością, w tym zajęcia terapeutyczne, psychoruchowe i pedagogiczne oraz udział specjalistów, terapeutów i fizjoterapeutów

- Polski Związek Emerytów i Rencistów (Koła w Kobiernicach i Czańcu) – kwota: 5 000,00 zł

- Fundacja Człowiek Wsparciem – kwota: 4 100,00 zł

- Parafia Kobiernice – kwota: 5 500,00 zł

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” – kwota: 11 000,00 zł na organizację spływów kajakowych

- Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców – kwota: 19 000,00 zł na pikniki militarne pod hasłem „Historie Frontowe”, w trakcie których prezentowano inscenizacje znanych bitew z czasów II wojny światowej oraz pokaz uzbrojenia i umundurowania

- Fundacja „Aktywne Beskidy” – kwota: 23 500,00 zł na organizację biegów górskich „Leśnik”

- Fundacja „Kraina Gór i Jezior” – kwota: 16 000,00 zł na organizację biegów górskich oraz pikników rodzinnych

- Fundacja „Imperium Sportu” – kwota: 7 500,00 zł na rodzinne pikniki sportowe

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju całej naszej gminy została w trakcie ostatnich lat z powodzeniem zrealizowana. Mam przekonanie jako wójt, że nie zaniedbaliśmy żadnego z obszarów istotnych dla funkcjonowania gminy, wsłuchując się przy tym w faktyczne oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Rozsądne gospodarowanie środkami budżetowymi, w połączeniu ze skutecznym zabieganiem o dofinansowania zewnętrzne i szeroką współpracą, pozwoliło na wykonanie szeregu ważnych inwestycji. Nie chciałbym tu wskazywać, które mają największą wartość, natomiast trzeba podkreślić, że szczególną wagę przypisujemy zadaniom poprawiającym bezpieczeństwo w naszej gminie oraz przekładającym się na jakość w codziennym funkcjonowaniu – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska